Huishoudelijk Reglement

(Het Huishoudelijk Reglement kan eveneens in pdf-formaat worden gedownload. Klik hier voor PDF)

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
L.T.C. De Drieslag

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelijke aanwijzingen van het bestuur, de technische commissie of de baancommissaris. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren en/of dranken te nuttigen. Parkeren van uw auto is niet toegestaan op het terrein. Gepaste tenniskleding is voorgeschreven.

Artikel 2

De leden zijn verplicht adres- en/of naamsveranderingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris door te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het betalingsverzoek, te voldoen.

Artikel 3

Opzegging van het lidmaatschap moet gebeuren vóór 1 december en uitsluitend schriftelijk met gelijktijdige inlevering van de druppel die u gekregen hebt. Bij latere opzegging gaat de opzegging in op de eerste dag van het opvolgende kwartaal en dient het evenredige deel van de contributie (één, twee of drie kwartalen) te worden voldaan. Bovendien dient de volledige bondscontributie van dat lopende jaar te worden voldaan.

Artikel 4

De leden hebben het recht op alle bijeenkomsten (met uitzondering van vergaderingen van het bestuur, commissies e.d.) aanwezig te zijn, evenals bij wedstrijden en evenementen van de vereniging. In het laatste geval kan een entreegeld geheven worden.

Vergaderingen

Artikel 5

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt eenmaal per jaar plaats.

Artikel 6

Kandidaatstelling voor een door de Algemene Leden Vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de te stellen kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Vergadering.

Artikel 7

Een besluit van, of benoeming door de Algemene Leden  Vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, lid 9 en 10 van de Statuten. Als uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen, of een zodanig benoemde is gekozen met minstens 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen (blanco stemmen daaronder niet begrepen) en naar aanleiding van een voorstel dat naar het oordeel van de aanwezigen als urgent is te beschouwen, mits het geen voorstel betreft tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

Artikel 8

De agenda van de Algemene Leden Vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste 3 x 24 uur vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris is ingediend door tenminste 5 leden, alsmede hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid, staande de vergadering, gedaan voorstel wat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een Algemene Leden Vergadering ondersteund door minstens vier andere leden.

Commissies

Artikel 10

De Algemene Leden Vergadering kan één of meerdere commissies benoemen met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
In ieder geval benoemt het bestuur een Technische Commissie (TC) bestaande uit een oneven aantal leden.
De werkzaamheden van de TC zullen bestaan uit:
*   het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
*   het verzorgen van de aanwijzingen van de jaarlijks door de TC op te maken speelsterkte;
*   het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van alle commissies worden geregeld of gewijzigd.
De Commissies, met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten (Financiële Commissie), kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden.
Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagenen al dan niet door anderen worden vervangen. Indien het bestuur een door de Algemene Leden  Vergadering benoemde commissie geheel of gedeeltelijk ontslaat, roept het bestuur binnen zes weken na dat ontslag een ledenvergadering bijeen om dat ontslag nader toe te lichten en ter goedkeuring voor te leggen.

Artikel 11

De commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten (Financiële Commissie), bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar (bij voorkeur) door de Algemene Leden Vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van het lid dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Besluitvorming

Artikel 12

Verlangt geen van de stemgerechtigde leden omtrent een aan de orde gesteld voorstel stemming, dan wordt gerekend, dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het voorstel niet aangenomen.

Artikel 13

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op een stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk voor het uitbrengen van de stem. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat zijn gesteld, wordt tot stemming overgegaan. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de Algemene Leden Vergadering kan slechts één persoon worden gekozen, die kandidaat is gesteld op de wijze zoals bij Statuten of Huishoudelijk Reglement is geregeld. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 14

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde persoon is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij/zij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij/zij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald door die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks de in artikel 9 lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs af. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt op de eerste Algemene Vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens rooster had moeten aftreden.

Artikel 15

In de eerste vergadering van het bestuur na de Algemene Leden Vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij afwezigheid van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden. Blijvende afwezigheid van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. Ingeval van blijvende afwezigheid van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 16

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.   Verplichtingen van het bestuur

Artikel 17

Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
*       namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
*       presentielijsten en notulen van alle Algemene Leden  Vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
*       de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Aanmeldingsformulier

Artikel 18

Op het aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten dienen vermeld te worden: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum en geboortejaar, telefoonnummer, speelsterkte en eventueel bekend KNLTB-nummer.

Slotbepaling

Artikel 19

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement. Een exemplaar is altijd aanwezig in het clubgebouw. Ook liggen zij ter inzage bij de secretaris.

Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 30 januari 2006.

Huishoudelijk Reglement