Uitnodiging Algemene Vergadering 2017

Uitnodiging aan leden voor de Algemene Vergadering (A.V.) op maandag 30 januari 2017 in ons clubgebouw, aanvang 20.00 uur.

Hessenweg 8a, tel. 0314 381991

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen A.V. van 1 februari 2016
4. Ingekomen stukken
5. Verslag bestuur 2016
6. Financieel verslag 2016
7. Verslag Financiële Commissie 2016
8. Verslag Technisch Commissie 2016
9. Bestuursverkiezing
10. Begroting 2017, vaststelling contributies 2017
11. Voorstellen bestuur
12. Voorstellen leden overeenkomstig H.R. Art. 8
13. Rondvraag
14. Sluiting

Art. 8:

De agenda van de Algemene Vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste 3 x 24 uur voor de vergadering bij de secretaris is ingediend door tenminste 5 leden, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Stukken voor deze vergadering staan op onze website: www.ltcdedrieslag.nl en zijn op verzoek zowel digitaal als schriftelijk te verkrijgen bij het secretariaat: 0314 651114 of: secretaris@ltcdedrieslag.nl

Voor de volgende agendapunten zijn inmiddels stukken beschikbaar: 03, 05, 06, 08, 09 en 10.

Mochten meer stukken beschikbaar komen dan kunt u deze op onze site vinden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur L.T.C. de Drieslag

NB: Ten overvloede wijzen we er op, dat tijdens de Algemene Vergadering de banen gesloten zijn!