Privacy (AVG)

Sinds mei 2018 is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. Ook als vereniging dienen wij aan deze regels te voldoen. In het bestuur is daarnaar gekeken en zijn  twee documenten opgesteld: de Privacy Policy LTC De Drieslag en de Privacy Verklaring LTC De Drieslag

Onder het menu Clubinformatie vind je de Pagina over Privacy met links naar deze twee documenten.

 

Jaarstukken AV 2018

Inmiddels heeft iedereen (behalve als je mailbox vol zat) de jaarstukken ontvangen.

Gebruikelijk is dat deze stukken vanaf de website zijn te downloaden. Ze staan, zoals gebruikelijk onder het hoofdstuk Bestuur.

 

Renovatie clubhuis

Momenteel zijn we bezig met de (gedeeltelijke) renovatie van het clubhuis. Een en ander was noodzakelijk in verband met het gebruik van de ruimte tussen plafond in de kleedkamers en de vloer van de vliering door een (of meer) steenmarters. De last was, dat die beesten beschermd zijn en er niets met ze mag gebeuren.

Bij de renovatie van het dak zijn ze echter verdwenen. Gelijk hebben ze. Verder is het ze lastig gemaakt om opnieuw binnen te komen.

Maar iedereen zal gemerkt hebben dat, hoewel de marters weg waren, de lucht niet bepaald gezuiverd was. Urineluchtjes en uitwerpselen zijn niet zomaar verdwenen.

Een bijdrage van de Stichting Kruiswerk Hummelo en Keppel heeft ons in staat gesteld de zaak aan te pakken. En vrijwilligers zijn nu druk met de aanpassingen.

Allereerst zijn de plafonds verwijderd. En vooral in de kleedkamers van de vrouwen was het niet zo gezond, zoals onderstaand plaatje aantoont.

Behalve de plafonds en het kapot gevreten isolatiemateriaal kwamen wat dierlijke restanten naar beneden. Zoals de huid van een egel. Verder helemaal leeg, zoals Eddie kon laten zien na het leegzuigen van de betreffende ruimte.

En vanwege al deze troep was het noodzakelijk ons als ‘witte mannetjes’ – bekend van de asbestverwijdering – te kleden om niet door van alles een ziekte op te lopen. Zie Bert bij het weghalen van alle spijkers en nieten in de balken voor het plaatsen van het nieuwe plafond. Eigenlijk had de ‘hoody’ (capuchon) ook nog over zijn hoofd gemoeten, maar aan eigenwijsheid valt weinig te veranderen.

Als laatste kwam Bernadette nog met een ‘trofee’: een verdroogde marter. Kennelijk blijven zitten toen het dak werd vernieuwd en na de daaropvolgende hitte zonder mogelijkheid om te drinken heeft hij/zij de geest gegeven. Voorgesteld is om het voormalige dier onderdak te verlenen in de prijzenkast.

Ook deze week hebben we niet stilgezeten.

Inmiddels zijn alle planken van de banken in de kleedruimten verwijderd, geschuurd en gereinigd en gaan die een dezer dagen een nieuw kleurtje krijgen. Vanaf maandag 14 augustus gaan nieuwe plafonds worden aangebracht door professionele mensen. Dat gaat zo een drie dagen duren, waarna het witten en verven kan beginnen.

Nog zin om mee te helpen: stuur een berichtje naar de webmaster.

 

 

Uitnodiging Algemene Vergadering 2017

Uitnodiging aan leden voor de Algemene Vergadering (A.V.) op maandag 30 januari 2017 in ons clubgebouw, aanvang 20.00 uur.

Hessenweg 8a, tel. 0314 381991

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen A.V. van 1 februari 2016
4. Ingekomen stukken
5. Verslag bestuur 2016
6. Financieel verslag 2016
7. Verslag Financiële Commissie 2016
8. Verslag Technisch Commissie 2016
9. Bestuursverkiezing
10. Begroting 2017, vaststelling contributies 2017
11. Voorstellen bestuur
12. Voorstellen leden overeenkomstig H.R. Art. 8
13. Rondvraag
14. Sluiting

Art. 8:

De agenda van de Algemene Vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste 3 x 24 uur voor de vergadering bij de secretaris is ingediend door tenminste 5 leden, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Stukken voor deze vergadering staan op onze website: www.ltcdedrieslag.nl en zijn op verzoek zowel digitaal als schriftelijk te verkrijgen bij het secretariaat: 0314 651114 of: secretaris@ltcdedrieslag.nl

Voor de volgende agendapunten zijn inmiddels stukken beschikbaar: 03, 05, 06, 08, 09 en 10.

Mochten meer stukken beschikbaar komen dan kunt u deze op onze site vinden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur L.T.C. de Drieslag

NB: Ten overvloede wijzen we er op, dat tijdens de Algemene Vergadering de banen gesloten zijn!